„Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie – strefa „A””- część IV.

» Notice description

1) Budynek toalety 1 szt.
Parametry:
- powierzchnia zabudowana 27,30m2,
- powierzchnia użytkowa 18,10m2,
- kubatura 104 m3,
- wysokość 5,56m,
- długość i szerokość 5,23x 5,23m,
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o,
- ilość kondygnacji naziemnych 1.

2) Obiekt administracyjny, parametry:
- powierzchnia zabudowana 27,30m2,
- powierzchnia użytkowa 18,56m2,
- kubatura 104 m3,
- wysokość 5,56m,
- długość i szerokość 5,23x 5,23m,
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o,
- ilość kondygnacji naziemnych 1.

UWAGA! Budynki w trakcie realizacji wykonano ławy fundamentowe oraz ściany fundamentowe. Zaleca się wizytę na placu budowy.

Ponadto realizacja obejmuje:
a) przygotowanie terenu;
b) wykonanie robót konstrukcyjnych;
c) wykonanie robót budowlanych;
d) drogi i ukształtowanie terenu;
e) zieleń i zagospodarowanie terenu;
f) wyposażenie;
g) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż;
h) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta;
i) pomiar geodezyjny inwentaryzacji powykonawczej na zaktualizowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót;
j) uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń);
k) uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
l) uzyskanie dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego;
m) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,
- organizację zaplecza,
- wytyczenie geodezyjne,
- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
- zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
- badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
- przeprowadzenie wszelkich pomiarów kontrolnych,
- testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń,
- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

Szczegółowy zakres robót odnoszący się do Części I określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ustawy. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (załącznik pomocniczy) stanowią załączniki do SIWZ. W skład dokumentacji projektowej, wchodzą:
1) Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu do projektu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
2) STWiOR,
3) Przedmiar robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2020 | 13:00


» Location

Kościuszki 17
Górowo Iławeckie 11-220
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Górowo Iławeckie
Kościuszki 17
Górowo Iławeckie 11-220
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in