Dostawa testów do diagnostyki molekularnej metodą multipleks PCR wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania testów DNA metodą MULTIPLEX RT-PCR dla UCK

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. Dostawa testów do diagnostyki molekularnej metodą multipleks PCR w asortymencie, szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 4 do SIWZ.
b. dzierżawą aparatu do wykonywania testów DNA metodą MULTIPLEX RT-PCR zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
2. Dostawa odczynników będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt.
3. Wymienione w pkt. 1a odczynniki muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
4. Wymieniony w pkt. 1b aparat musi spełniać parametry określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
- dokonanie instalacji dostarczonego systemu u bezpośredniego użytkownika w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi aparatu;
- dostarczenie instrukcji obsługi i karty charakterystyki w języku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD lub pendrive) (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu);
- dostarczenie z pierwszą dostawą przedmiotu najmu kopii certyfikatów i deklaracji zgodności;
- Obsługa serwisowa przez Wynajmującego; w tym przeglądy, konserwacja, naprawy, pomoc techniczno-merytoryczna i aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu dzierżawnego wraz z materiałami i częściami wymiennymi podczas serwisu;
- Obsługa serwisowa świadczona przez podmiot, z siedzibą na terenie Polski, posiadający aktualną autoryzację producenta aparatu na świadczenie serwisu.
- udzielenie gwarancji na oferowany system na cały okres najmu;
- usunięcie awarii lub wstawienie urządzenia zastępczego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego;
- możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku;
- aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy;
Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:30


» Location

ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in