Dostawa przycisków Escha do tramwajów

» Notice description

Nazwa: PRZYCISK ESCHA "OTWARCIE DRZWI - STRZAŁKI" PK23-FV-01T1-24-01B25T01-B21e
Opis: Nr katalogowy Escha: 8705343
Ilość: 12 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Maksymalny termin realizacji (2 miesiące od daty otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Gwarancja na towar (12 miesięcy od daty dostarczenia towaru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Ważność oferty (2 miesiące od daty złożenia oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" )
Oświadczenie wykonawcy wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" )

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE TAKŻE PRAWO
DO UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA NA KAŻDYM ETAPIE BEZ WSKAZANIA PRZYCZYNY TAKIEJ
DECYZJI.Zamawiający informuje także, że oferty składane w zapytaniu są
jawne od chwili ich otwarcia i mogą być udostępniane, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa
(art. 18 ust. 3 Pzp), w szczególności określając, w jaki sposób
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie
z którym „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich
osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w
celu utrzymania ich w poufności.”.Wykonawca nie może
zastrzec informacji o nazwach, albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach
lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej, albo miejscach
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach
zawartych w ofercie.1.
W sytuacji kiedy oferta zawiera informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa informacje te powinny być zawarte w osobnym
pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie (np. w nazwie pliku), że nie mogą
być udostępniane.2.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.
Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, Zamawiający
zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego zapytania.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. +48 71 308 5524; mobile: +48 693 549 196 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.07.2024 | 15:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests on OnePlace in last 10 days.