Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie postępowania uproszczonego na usługę pn. „Jednorazowa dostawa opon".

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Oferta/Wniosek Wykonawcy (W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu.)
Tajemnica przedsiębiorstwa (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).)

Opis i specyfikacja:


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}

Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie postępowania
uproszczonego pn. „Jednorazowa dostawa
opon”.Nr sprawy: KML-618/2024Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}Zamawiający Spółka „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. z
siedzibą w Kielcach w postępowaniu prowadzonym w trybie postępowania
uproszczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach dla zamówień do których
nie ma zastosowania ustawa Pzp, zaprasza do złożenia oferty gdzie przedmiotem
zamówienia jest „Jednorazowa dostawa opon” w zakresie i na warunkach
zgodnych z treścią niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty oraz warunkami
realizacji zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia zawartymi w Formularzu
oferty (Załącznik nr 1) oraz we wzorze umowy(Załącznik nr 4) do niniejszego
Zaproszenia.1.
Postępowanie o udzielenie
zamówienia prowadzone jest w języku polskim i odbywa się wyłącznie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
Open Nexus

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i zakładki „Wyślij wiadomość”
dostępnej na stronie dotyczącej danego postępowania. W sytuacjach awaryjnych,
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty
elektronicznej: wodkiel@wod-kiel.com.pl.

3.
Wszyscy Wykonawcy składający
ofertę w postępowaniu są zobowiązani do załączenia zeskanowanego,
wypełnionego i podpisanego Formularza oferty wraz z załącznikami oraz
pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów ważnych na dzień składania
ofert. Zeskanowane dokumenty należy załączyć w formacie PDF; maksymalna
wielkość wszystkich załączonych plików – 1 GB; zalecana rozdzielczość
skanowania – 150x150.

4.
W przypadku, gdy informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1233), Wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane
innym uczestnikom postępowania oraz winien wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informacje te winny być oznaczone klauzulą:

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji
zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich
dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji
stron). Brak uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa będzie powodowało automatyczną jawność zastrzeżonych
informacji na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.

5. O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)
nie
podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w § 52a pkt 1) – 6) Regulaminu, § 52b art. 1 pkt 4) Regulaminu oraz nie zachodzą w
stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r.
poz. 507)

Na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy składają Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 do Zaproszenia do
złożenia oferty.

b) spełniają
warunki udziału w postępowaniu:

- zdolności
do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający
nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający
nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

- sytuacji
ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa szczegółowych
warunków w tym zakresie.

- zdolności
technicznej lub zawodowej

Zamawiający
nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Na potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu Wykonawcy składają Oświadczenie Wykonawcy dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do Zaproszenia do
złożenia oferty.

6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
określony jest w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.

7. Termin złożenia oferty do dnia: 15.07.2024 r. do godz. 12.00

8. Termin
ważności oferty: termin związania ofertą do dnia: 13.08.2024 r.

9. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią postawione
warunki Komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

najniższa cena - waga kryterium: 100 %

10. Zamawiający dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych.

Wykonawca
może złożyć jedną ofertę dla każdej Części zamówienia. Zamawiający nie określa
maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu
samemu Wykonawcy.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Rozliczenia
między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
Do oferty należy
dołączyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl:1. Zeskanowany,
wypełniony i podpisany oryginał Formularza oferty - Załącznik nr 1.

2. Zeskanowany, wypełniony i
podpisany oryginał Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania – Załącznik nr 2

3. Zeskanowany, wypełniony i podpisany oryginał Oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 .

4. Odpis lub informacja z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 52b ust. 1 pkt. 4)
Regulaminu sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub wskazać
miejsce, w którym Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
ogólnodostępnych baz danych.

Wszystkie
złożone dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.

Na etapie składania ofert za skuteczne
uznaje się pełnomocnictwo złożone w formie:

1) dokumentowej, tj. skan podpisanego oryginalnego dokumentu lub skan kopii
dokumentu poświadczonego przez notariusza i złożonego za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć
oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie w wersji papierowej.

lub

2) elektronicznej, tj. dokument
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

i złożony za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Pełnomocnictwo winno zawierać:

a) oznaczenie mocodawcy,

b) oznaczenie pełnomocnika,

c) zakres pełnomocnictwa,

d) czas na jaki jest udzielone.

W załączeniu do zaproszenia:1. Formularz
oferty – Załącznik nr 1

2.
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3

4. Wzór
Umowy – Załącznik nr 4

5. Klauzula
informacyjna RODO – Załącznik nr 5


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:
Zadawania pytań do SIWZ;
Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
Przesłania odwołania/inne


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02,
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.07.2024 | 12:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Wodociągi Kieleckie Sp.z o.o.


» Contact details

Available after sign in

Sign in