Zakup i dostawa skanerów.

» Notice description

Nazwa: Skaner PLUSTEK OpticSlim 2610 Plus.
Opis: Typ skanera: płaski
Rozdzielczość optyczna [dpi]: 1200X1200
Maksymalny format skanowania: 216X297mm
Skanowanie w pionie: nie
Kolor obudowy: czarno-srebrny.
Ilość: 6 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Warunki zamówienia:
1. Dostawa: na koszt Wykonawcy.
2. Sposób zapłaty: 30 dni od daty otrzymania faktury. Dane do faktury : Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, NIP 896-000-47-80.
3. TERMIN DOSTAWY: do 5 dni roboczych od daty wysłania zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, a w szczególności odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu, jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie odnowiony (refubrished), nie pochodził z recyklingu, pochodzi z bieżącej produkcji.
5. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
6. Gwarancja - 24 miesiące.
7. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, w godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwaga: W
postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy wykluczeni na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U.
2022 poz. 835), tj:


wykonawcy
wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3;


wykonawcy,
których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3;


wykonawcy,
których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.05.2024 | 09:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

KWP Wrocław


» Contact details

Available after sign in

Sign in