Dostawa implantów ortopedycznych

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2.Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33183100-7 Implanty ortopedyczne
3.Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia:
1)Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 41 części (pakiety nr 1-41), zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznik nr 7 do SWZ.
2)Oferowany w postępowaniu przedmiot zamówienia posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, w tym deklaracje zgodności, jest zgodny z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.
3)Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasad współpracy między zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2024 | 11:00


» Location

97-400 Bełchatów


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in