Dostawa szamponu do włosów oraz płynu do mycia naczyń dla osadzonych.

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (21 dni od złożenia zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Aspekt społeczny (O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, tj. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 53 z poźn. zm.), mających trudności w integracji ze społeczeństwem – pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia ww. osób nie jest mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie. Zamawiający w ww. przypadku stosuje kryterium oceny ofert o wadze 20% w postaci spełnia/ nie spełnia przedmiotowego warunku. Wymagana odpowiedź: TAK (spełnia) lub NIE (nie spełnia).)
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ) (Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Zamawiający zaznacza, iż niniejsze postępowanie jest zwolnione ze
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art.
66 Kodeksu cywilnego. Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert
nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Karny w
Barczewie oraz nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy Zakład Karny w Barczewie zastrzega sobie prawo do:

a)
odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania
przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie,

b)
prowadzenia negocjacji z wybranym/i wykonawcą/ami,

c)
przedłużenia terminu składania ofert,

d)
możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców.
W przypadku pytań:

-
merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu
formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 89 532 87 28

-
związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,
w godzinach od 8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02e-mail:
cwk@platformazakupowa.plWiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.05.2024 | 10:04


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie


» Contact details

Available after sign in

Sign in