ZAKUP NOWYCH RUR

» Notice description

I. Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę nowych rur bez szwu o wymaganych krotnościach długości (jeśli nie podano, to L-6000 mm) produkcji europejskiej z datą produkcji nie starszą niż 1 rok.
II. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w zł/metr
- termin płatności: sugerowany maksymalny termin płatności przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni,
- oczekiwany termin realizacji dostaw - dostawy sukcesywne na magazyn JZR od 05.08.2024r. do 13.09.2024r. *
*W przypadku braku możności zaoferowania produktu w oczekiwanym przez Spółkę terminie, prosimy o przedstawienie możliwie najkrótszego w Państwa ocenie własnego terminu dostawy. Równocześnie zwracamy uwagę, że Spółka dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryterium ceny i terminu dostawy.
- termin obowiązywania gwarancji,
- kraj pochodzenia / producent,
- warunki dostawy - wymagana dostawa na koszt i staranie oferenta,
- termin ważności oferty 60 dni od daty zakończenia składania ofert,
- podpisane oświadczenie - Załącznik nr 1 do zapytania (Wymagany podpis elektroniczny!),
Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie elektronicznej (stanowiący załącznik do oferty): skan oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożone za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.
III. UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJE OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIEN dostępnych pod adresem:https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
IV. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach pozycji.
2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta.
3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną,
4. Postępowanie jest poufne.
5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje Oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwilą otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
11. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, że w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
12. Dodatkowych informacji udziela:
- w sprawach formalnych -Wydział Zakupów - tel. 32 438 80 57 Daniel Kozyra
13. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- podziału zamówienia dla kilku Oferentów,
- powtórzenia aukcji,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyn.
14. JZR Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość wystąpienia z propozycją zwiększenia ilości zakupywanych materiałów do 100% wartości niniejszego zapytania w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień, co do terminu realizacji. Propozycja ta nie musi zostać przyjęta przez oferenta.

Produkty
1. RURA 168,3x20 S355J2H - 1000 m
2. RURA 30x5 S355J2H - 270 m
3. RURA 273x20 S355J2H (krotność 600 mm) - 250 m
4. RURA 16x3 S355J2H - 180 m
5. RURA 244,5x22,2 S355J2H (krotność 320 mm) - 78 m
6. RURA 193,7x14,2 S355J2H - 66 m
7. RURA 193,7x30 S355J2H - 32 m
8. RURA PRECYZYJNA 18x4,0 E235+N PN-EN 10305-1 - 24 m
9. RURA 127x16 S355J2H - 24 m

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.05.2024 | 10:00


» Location

Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój


» Category assortment

  • Mining industry

» Buyer data

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o.
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
NIP: 633-19-71-048


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Mining industry category published on OnePlace in last 10 days.