Zakup i dostawa materiałów zużywalnych POLWATER - 3 szt.

» Notice description

ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE
Szanowni Państwo
Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.
Opis przedmiotu zamówienia:
wg Listy produktów
Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500: Pan/ Pani* Beata Szalkowska – kontakt: tel. 077 481 35 15 fax: 77 481 35 43.
Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2024r.
Zawartość oferty
W ofercie należy określić:
· cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),
· warunki płatności,
· termin dostawy,
· warunki dostawy,
· warunki gwarancji,
· sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta*/**.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
Do oferty należy załączyć: (należy określić co, np. specyfikację techniczną urządzenia itp.)
Składanie ofert
Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać elektronicznie na adres:beata.szalkowska@grupaazoty.com lub faksem na nr: 77 481 35 43 do dnia 20.05.2024r.
Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:
– cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania albo całkowitą wartość zamówienia,
– inne adekwatne do przedmiotu zamówienia, na przykład:
· proponowane rozwiązanie techniczne/ technologia wykonania zadania*,
· warunki gwarancji/ serwisu*,
· termin wykonania zamówienia*,
· jakość wyrobu*.
Uwaga!
W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.
Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.
Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.
Pozdrawiam
Beata Szalkowska
Departament Rozwoju
Biuro Handlowe
Grupa Azoty ZAK S.A.
tel. 0 77 481 35 15,
fax 0 77 481 35 43, e-mail:beata.szalkowska@grupaazoty.com

Produkty
1. POLWATER-PACK FS AUXFS FILTR DEJONIZATOR - 2 ST
2. POLWATER-PACK R100 MDRO 100 - 1 ST

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.05.2024 | 09:00


» Location

Mostowa 30 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle


» Category assortment

  • Insulation materials
  • Adhesives and joints
  • Construction and renovation services
  • Pipes
  • Elementy złączne

» Buyer data

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Mostowa 30 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7490005094


» Contact details

Available after sign in

Sign in