Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej - teren AOM Nr 2 i Nr 3.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację, robót związanych z bieżącym utrzymaniem - 273 budynków komunalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i lokali komunalnych w 93 budynkach wspólnot mieszkaniowych w sprawności technicznej w zakresie prac dotyczących branży sanitarnej oraz inne prace naprawcze konieczne do utrzymania nieruchomości w sprawności technicznej. Szczegółowa lokalizacja, rodzaj i zakres prac, wynikające z bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem nieruchomości w sprawności technicznej, a których Zamawiający obecnie nie może przewidzieć, będą określane sukcesywnie z chwilą ich wystąpienia, zleceniami przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w poszczególnych Administracjach Obsługi Mieszkańców, zwanych dalej w skrócie AOM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określa specyfikacja warunków zamówienia wraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część tj.: przedmiar Załącznik Nr 6, Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 7; Wykaz adresowy budynków Załącznik Nr 8; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 9 oraz projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym i drukami do stosowania w trakcie realizacji Nr 10.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.05.2024 | 08:00


» Location

03-719 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga Północ
ul. Jagiellońska 23
03-719 Warszawa
telefon: null
nip: 1132524746


» Contact details

Available after sign in

Sign in