DOSTAWA MASYW GUMOWY FI 320 ORAZ FI 350

» Notice description

WYMAGANE DOKUMENTY – ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU W POZ. ZAPYTANIA, BRAK ZAŁĄCZONYCH I PODPISANYCH DOKUMENTÓW POWODUJE NIEWAŻNOŚĆ OFERTY
2. Dokładne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr konta bankowego, telefon komórkowy
3. Potwierdzenie ilości zgodnie z zapytaniem ofertowym.
4. Ceny jednostkowe netto z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów dodatkowych (koszty transportu, wliczone w cenę materiału, palet, beczek, pojemników)
5. Dostawca/Producent odpowiada za jakość dostarczonych przez siebie wyrobów.
6. Dostawca/Producent odpowiada za podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności wyrobu/ów, jego wycofania z obrotu lub odzyskania – w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że jest on niezgodny z wymaganiami.
7. Terminy realizacji od momentu złożeniu zamówienia
8. Termin ważności oferty co najmniej 14 dni kalendarzowych
9. Termin i sposób płatności 60 dni od daty dostarczenia towaru i faktury VAT*
* Cena na fakturze naliczona będzie w PLN po przeliczeniu przez Przyjmującego zamówienie waluty obcej według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT. Zapłata za realizację dostawy nastąpi w PLN.
10. Warunki gwarancji:
Sprzedawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy na okres wskazany w ofercie Sprzedawcy nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez Użytkownika.

I. Brak odpowiedzi ze strony Spółki Mercus:
a) w terminie związania z ofertą, jest równoznaczna z jej odrzuceniem.
W ramach przedmiotowego zapytania wyłącza się stosowanie art.68 ze zn. 2 Kodeksy Cywilnego.
II. Jeśli Państwa oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Spółka Mercus prześle na jej podstawie zamówienie lub poinformuje o jej wyborze.
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z „Warunkami zakupu dla zamówień” załączonymi na stronie internetowej Warunki zakupu dla zamówień mercus logistyka - OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ MERCUS Logistyka sp. z o.o., stanowiącymi jego integralną część.
III. Oferta, której wartość przekracza 50.000,00 PLN netto zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki Mercus wymaga przeprowadzenia postępowania zakupowego. W takim wypadku będzie ona traktowana jako informacja handlowa, która będzie podstawą do oszacowania wartości procedury.
Dokumenty wymagane przy dostawie:
1. Świadectwo jakości
2. Instrukcja w j. polskim

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.05.2024 | 09:06


» Location

59-101 Polkowice


» Category assortment

  • Mining industry

» Buyer data

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in