Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Akademii Tarnowskiej

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Termin realizacji przeglądów półrocznych (maj/czerwiec 2024 r.) do 10.06.2024 r. (etap I)
Termin realizacji przeglądów rocznych (listopad 2024 r.) do 20.11.2024 r. (etap II)
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień-część 1 i 2 (Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych o odpowiedniej branży i specjalności lub/i odpowiednio osoby posiadające kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień-część 3 (Oświadczenie o posiadaniu następujących uprawnień: 1. kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 2. uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami zapytania ofertowego (Oświadczam, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Oświadczenie o terminie związania ofertą (Oświadczam, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Formularz cenowy (Należy załączyć wypełniony i podpisany formularz cenowy (złącznik nr 1))

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 146316612 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.05.2024 | 12:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Akademia Tarnowska


» Contact details

Available after sign in

Sign in