Ustalenie wartości szacunkowej dla zadania pn.: Wykonanie ekspertyz: mykologiczno-konstrukcyjnej dla budynku „A” oraz mykologicznej dla budynków: „B”, „C” i „D” Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15.

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1. • Hasło do odszyfrowania Opinii Technicznej stanowiącej załącznik do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zostanie udostępnione na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zachowaniu poufności informacji w niej zawartych na adres e-mail: joanna.maleszyk@zus.pl • Wzór wniosku o udostępnienie kodu do odszyfrowania Opinii Technicznej stanowi załącznik nr 3, natomiast wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 4. Udostępnienie hasła do odszyfrowania treści Opinii Technicznej nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie sporządzonego wniosku Wykonawcy o udostępnienie kodu do odszyfrowania Opinii Technicznej i oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności, na adres e-mail Wykonawcy wskazany w jego wniosku o udostępnienie kodu do odszyfrowania Opinii Technicznej. • Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, składanie wycen, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system obsługujący proces udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej: Platformą zakupową SmartPZP • Platforma zakupowa dostępna jest pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus. • Korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne. • Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej. • Z lewej strony Platformy zakupowej znajduje się lista narzędzi, gdzie znajduje się zakładka e-learning – miejsce przeznaczone na instrukcje przedstawiające poszczególne kroki pracy na Platformie zakupowej. • Na dole strony Platformy zostały podane dane dotyczące wparcia technicznego dla Wykonawców. • W celu złożenia wyceny szacunkowej przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć na Platformie zakupowej konto użytkownika. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy oraz złożenia wyceny szacunkowej dostępna jest na Platformie zakupowej w zakładce e-learning. • Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto. • Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa wycenę szacunkową w zakładce „Oferty”. • Wymogi sprzętowe i techniczne wskazane zostały w zakładce e-learning. • Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. • Wycenę szacunkową należy złożyć w języku polskim na załączniku nr 2 za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus, do dnia 7 maja 2024 r. do godz. 12:00.
Tryb przetargu: RFX otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2024 | 12:00


» Location

I/ZUS Inowrocław ul. Solankowa 15


» Category assortment

No category

» Buyer data

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Contact details

Available after sign in

Sign in