FILTR ZEWNĘTRZNY, FILTR POWIETRZA, FILTR OLEJU DO SPRĘŻARKI,OLEJ SPRĘŻARKOWY ESSO, WKŁAD FILTRA SEPARATORA OLEJU DO SPRĘŻARKI (ZKP -AM758047)

» Notice description

ZAPYTANIE OFERTOWE
JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej: Zamawiający) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym i złożenia oferty handlowej.
1. Przedmiot zapytania i miejsce dostawy
1.1. Przedmiot zapytania został wyszczególniony w powyższym zestawieniu. Ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach do niniejszego postępowania.
1.2. Miejsce dostawy:
- Koksownia Przyjaźń
1.3. Zamawiający wymaga aby Oferent złożył wraz z ofertą następujące dokumenty:
- pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2. Termin dostawy i realizacja dostawy
2.1. Termin dostawy liczony w dniach kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania Zamówienia/Umowy do Dostawcy.
2.2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do lokalizacji Zamawiającego w ilości wskazanej w Formularzu.
2.3. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie będzie dokonywał częściowych dostaw zamówionych towarów ani dostaw przed uzgodnionym terminem. Dostawa częściowa lub przed terminem może być przez Kupującego odrzucona.
2.4. Dostawę towaru należy awizować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą na adres e-mail: odbiory@jswkoks.pl
3. Gwarancja
Na oferowane produkty zostanie udzielona gwarancja – wymagane min.
-12 miesięcy
4. Termin oraz warunki płatności
4.1. Termin płatności: wymagany 60 dni od daty wystawienia faktury.
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur elektronicznych po uzyskaniu zgody i wypełnieniu Oświadczenia.
4.3. Wartość faktur nie może przekroczyć wartości umowy/zamówienia.
4.4. Kupujący ureguluje zobowiązanie stosując mechanizm podzielonej płatności.
5. Sposób przygotowania oferty
5.1. Ofertę cenową należy złożyć wypełniając elektroniczny formularz ofertowy (dalej: Formularz).
5.2. Oferty należy składać na produkty:
- Fabrycznie nowe, wolne od wad jakościowych i prawnych
5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
5.4. Wykonawca wypełniając Formularz zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto dla każdej z wyszczególnionych pozycji w tabeli.
5.5. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
5.7. Oferta winna zawierać cenę netto podaną w PLN.
5.8. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż w PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości oferty na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający zakończenie terminu przyjmowania ofert.
5.9. Oferta winna zawierać termin dostawy w dniach kalendarzowych.
5.10. Dodatkowo do formularza należy dołączyć:
- Karta katalogowa, lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa dla danego towaru
5.11. Wszelka korespondencja dotycząca zapytania ofertowego i złożonej oferty odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade.
6. Okres ważności oferty
6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6.2. Bieg terminu liczony jest od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
7. Zastrzeżenia
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, tym samym unieważniając postępowanie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia/umowy.
7.3. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7.4. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące u Oferenta.
7.5. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert zmieniających postanowienia zapytania ofertowego.
7.6. Podstawą zawarcia umowy będzie wypełniony formularz zapytania ofertowego oraz zaakceptowanie przez Oferenta „Kryteriów formalnych”.

Produkty
1. WKŁAD FILTRA SEPARATORA OLEJU DO SPRĘŻARKI POWIETRZA CRS 5,5 Z OSUSZACZEM ZEWNĘTRZNYM, KOD: 1706325100, SERIA: BG124503, PROD. FIAC lub równoważny zamiennik w przypadku braku oryginalnych części - 4 szt.
2. FILTR ZEWNĘTRZNY WYLOTOWY OSUSZACZA POWIETRZA DO SPRĘŻARKI POWIETRZA CRS 5,5 Z OSUSZACZEM ZEWNĘTRZNYM, KOD: 1706325100, SERIA: BG124503, PROD. FIAC - 2 szt.
3. FILTR OLEJU DO SPRĘŻARKI POWIETRZA CRS 5,5 Z OSUSZACZEM ZEWNĘTRZNYM, KOD: 1706325100, SERIA: BG124503, PROD. FIAC lub równoważny zamiennik w przypadku braku oryginalnych części - 4 szt.
4. OLEJ SPRĘŻARKOWY ESSO EXXCOLUB 46 DO SPRĘŻARKI POWIETRZA CRS 5,5 Z OSUSZACZEM ZEWNĘTRZNYM, KOD: 1706325100, SERIA: BG124503, PROD. FIAC lub równoważny zamiennik w przypadku braku oryginalnych części - 9 litr
5. PAS KLINOWY DO SPRĘŻARKI POWIETRZA CRS 5,5 Z OSUSZACZEM ZEWNĘTRZNYM, KOD: 1706325100, SERIA: BG124503, PROD. FIAC lub równoważny zamiennik w przypadku braku oryginalnych części - 2 szt.
6. FILTR POWIETRZA DO SPRĘŻARKI POWIETRZA CRS 5,5 Z OSUSZACZEM ZEWNĘTRZNYM, KOD: 1706325100, SERIA: BG124503, PROD. FIAC lub równoważny zamiennik w przypadku braku oryginalnych części - 4 szt.
7. FILTR ZEWNĘTRZNY WLOTOWY OSUSZACZA POWIETRZA DO SPRĘŻARKI POWIETRZA CRS 5,5 Z OSUSZACZEM ZEWNĘTRZNYM, KOD: 1706325100, SERIA: BG124503, PROD. FIAC lub równoważny zamiennik w przypadku braku oryginalnych części - 2 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2024 | 08:00


» Location

ul. Pawliczka 1
41-800 Zabrze


» Category assortment

  • Machines, equipment and spare parts

» Buyer data

JSW KOKS Spółka Akcyjna
ul. Pawliczka 1
41-800 Zabrze
NIP: 629-225-65-76


» Contact details

Available after sign in

Sign in