ZAK/2024/001036- Weryfikacja techniczna pompy studni głębinowej Ferma Krąplewice Agri Plus

» Notice description

Dzień dobry,
Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprawdzenie techniczne studni głębinowej. Powodem weryfikacji jest mała wydajność pompowania pompy VSP SS 6030/10.
1. Zakres prac:
Demontaż pompy
Weryfikacja filtra i pompy
Wymiana króćca tłocznego DN80/3”
Wymiana Śrub M16x80 AISI 304
Wymiana uszczelek gumowych EPDM DN80
Montaż pompy
2. Warunki realizacji:
Wykonawca zapewni gwarancję na wykonane prace;
Zakres poszczególnych prac obejmuje również wszystkie materiały oraz prace uzupełniające, towarzyszące, pomocnicze i przygotowawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów;
Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań;
Wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Proszę aby w ofercie w pliku PDF oznaczyć kupca koordynującego tj. Agnieszka Wydra
Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna. W tym celu proszę o przesłanie skanu podpisanej umowy o poufności. (umowa w załączeniu).
Aby umówić termin wizji lokalnej proszę o kontakt telefoniczny - Łukasz Chabowski tel. 797410257
Adres lokalizacji: Ferma Krąplewice; Krąplewice 40; 86-131 Krąplewice
Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół po przekazaniu dokumentacji z wykonanych prac w wersji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego.
Warunki ogólne:
-cena (netto) i jej składowe
-zakres prac,
-termin płatności 30 dni, preferowana e-faktura, termin płatności liczony od momentu dostarczenia do Agri prawidłowo wystawionej faktury.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, pytania należy kierować za pośrednictwem wiadomości na platformie zakupowej
- związanych z warunkami handlowymi Agnieszka Wydra - pytania należy kierować za pośrednictwem wiadomości na platformie zakupowej;
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z centrum wsparcia klienta platformy zakupowej tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
Zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.  
Swobodnego wyboru oferty.
Odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.
Grupa Agri zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Pozdrawiam
Agnieszka Wydra

Produkty
1. audyt pompy VSP SS 6030/10 studni głębinowej - 1 szt.
2. Stawka serwisowa dni tygodnia - 1 rbg.
3. stawka serwisowa sobota - 1 rbg.
4. Stawka serwisowa niedziele i święta - 1 rbg.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2024 | 09:00


» Location

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa


» Category assortment

  • Machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Animex Foods sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
NIP: 5272698951


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Machines, equipment and spare parts category published on OnePlace in last 10 days.