Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów wraz z dzierżawą pojemników z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śl., ul. Św. Andrzeja 2, 55-300 Środa Śl. oraz z Posterunku Policji w Miękini, ul. Willowa 4, 55-330 Miękinia.

» Notice description

Nazwa: Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów wraz z dzierżawą pojemników z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śl., ul. Św. Andrzeja 2, 55-300 Środa Śl. oraz z Posterunku Policji w Miękini, ul. Willowa 4, 55-330 Miękinia.
Opis: Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów wraz z dzierżawą pojemników z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śl., ul. Św. Andrzeja 2, 55-300 Środa Śl. oraz z Posterunku Policji w Miękini, ul. Willowa 4, 55-330 Miękinia.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Wg Załącznika nr 1/harmonogramu Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów wraz z dzierżawą pojemników
z Komendy Powiatowej
Policji w Środzie Śl., ul. Św. Andrzeja 2,
55-300 Środa Śl. oraz z Posterunku Policji w Miękini,ul. Willowa 4,
55-330 Miękinia.Rodzaje
odbieranych odpadów - KPP Środa Śl., ul. Św. Andrzeja 2, 55-300 Środa Śl.

1. komunalne odpady
zmieszane - wywóz 1 raz w tygodniu,
pojemnik 1100l

2. papier - wywóz 1 raz
w miesiącu, pojemnik 240l

3. metale i tworzywa sztuczne - wywóz 2 razy w miesiącu, pojemnik 240l

4.
szkło - wywóz 1 raz w miesiącu, pojemnik 120l

5. odpady ulegające biodegradacji - wywóz 2 razy w miesiącu (wiosna-lato),1 raz w miesiącu (jesień zima) pojemnik 240lRodzaje odbieranych odpadów
- PP Miękinia, ul. Willowa 4, 55-330 Miękinia

1. komunalne odpady
zmieszane - wywóz 1 raz w miesiącu,
pojemnik 1100l

2. papier - wywóz 1 raz
w miesiącu, pojemnik 120l

3.
metale i
tworzywa sztuczne - wywóz 1 raz w
miesiącu, pojemnik 120l

4. szkło - wywóz 1 raz w miesiącu, pojemnik 120l

5. odpady ulegające biodegradacji - wywóz 2 razy w miesiącu (wiosna-lato), 1 raz w miesiącu (jesień zima) pojemnik 240lDzierżawa pojemników:

1) pojemnik 1100l x2 szt.

2) pojemnik 240lx4 szt.

3) pojemnik 120lx4 szt.


Uprzejmie proszę o przesłanie oferty w wartości brutto. Wartość usługi wpisana w formularzu na Platformie Zakupowej musi być zgodna z kwotą wpisaną w Załączniku nr 1 - KALKULACJA CENOWA (wartość usługi za 24-m-ce - łącznie usługa odbioru odpadów i dzierżawy pojemników).


Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.06.2024 r. do dnia 31.05.2026 r.

Uprzejmie proszę o wypełnienie i podpisanie Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego oraz dwóch oświadczeń nr 1 i nr 2do zapytania ofertowego. Wypełnione i podpisane dokumenty proszę dołączyć do uzupełnionego formularza Platformy Zakupowej. Proszę również o dołączenie
poprzez Platformę Zakupową skanu zaświadczenia o wpisie do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z
nieruchomości na terenie miasta i gminy Środa Śl. oraz Miękinia.Projekt umowy wraz z załącznikiem RODO do
wglądu.Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na transport,
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych potrzebne do prowadzenia
działalności zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. Wykonawca jest
zobowiązany prze cały okres obowiązywania umowy do posiadania aktualnego
zezwolenia (decyzji) właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z
Ustawą o odpadach z dnia 14.12. 2012 r. oraz Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z
dnia 27.04.2001 r.W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 47 871 36 12.- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2024 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

KWP Wrocław


» Contact details

Available after sign in

Sign in