Zakup filtrów do ekspresu ciśnieniowego Saeco Intenza+ CA6702/00 na potrzeby MPK we Wrocławiu.

» Notice description

Nazwa: Filtr do ekspresu ciśnieniowego Saeco Intenza+ CA6702/00
Opis:
Ilość: 8 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Termin realizacji (3 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin ważności oferty (30 dni od daty zakończenia postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:


Szanowni Państwo,

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym realizacji zamówienia filtrów do ekspresu ciśnieniowego Saeco Intenza+ CA6702/00 na potrzeby MPK we Wrocławiu.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz
elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru
oferty w przypadku:


- niewystarczających środków na realizację zamówienia,


- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
ZASTRZEGA SOBIE TAKŻE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA NA KAŻDYM
ETAPIE BEZ WSKAZANIA PRZYCZYNY TAKIEJ DECYZJI.

Zamawiający informuje także, że oferty składane w zapytaniu
są jawne od chwili ich otwarcia i mogą być udostępniane,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 Pzp),
w szczególności określając, w jaki sposób zostały
spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zgodnie z którym „przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w
poufności.”.

Wykonawca
nie może zastrzec informacji o nazwach, albo imionach i
nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej, albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofercie.

W sytuacji kiedy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa informacje te powinny być zawarte w osobnym
pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie (np. w nazwie pliku),
że nie mogą być udostępniane.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe
zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.
Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych
przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych
informacji w ramach prowadzonego zapytania.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij
wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 731857737

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum
Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od
poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00
do 17:00.


tel. 22 101 02 02


e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji
zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub
podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.04.2024 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests on OnePlace in last 10 days.