Usługa naprawy sprzętu gastronomicznego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa naprawy sprzętu gastronomicznego

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 niezależne zadania.

Zadanie I
Usługa naprawy urządzeń gastronomicznych będących na wyposażeniu stołówek nr 1, nr 2 i nr 3:
• Zmywarki tunelowej WINTERHALTER UF- XL NR. FAB.1189431, ROK 2016. ( Urządzenie nie pobiera wody , termostat bezpieczeństwa oraz presostat od poziomu wody);
• Maszyny do mycia naczyń WINERHALTER, nr farb. 840864, r. prod. 2008, (Niesprawny pływaki wody w bulierze);
• Zmywarki HOBART UX-10N, nr fabr. 866410811, rok produkcji 2016 ( niesprawna płyta główna oraz system regulacji wody);
• Zmywarki tunelowej WINTERHALTER str 130, nr fabr. 1256564, rok produkcji 2018 ( błąd czujników poziomu wody, przerywana praca zmywarki).

Zadanie II
Usługa naprawy urządzeń gastronomicznych będących na wyposażeniu stołówek nr 1, nr 2 i nr 3:

• Pieca konwekcyjno parowego HENDI 10XGN1/1 o nr 3016013729, rok produkcji 2016 ( niesprawny układ elektroniczny, zużyte uszczelki grzałek oraz niesprawny czujnik temperatury);
• Pieca konwekcyjno parowego CONVOTERM 10-10 o nr EB3CJ0074, rok produkcji 2000 ( niesprawny system pary).


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach do niniejszego Zapytania ofertowego(Zadanie I i II):
a) Załącznik Nr 1 (Formularz ofertowy);
b) Załącznik Nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia).
c) Załącznik Nr 3 ( Projektowane postanowienia umowy)
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przez co należy rozumieć, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy jednego lub dwóch zadań (części) zamówienia. Częścią zamówienia jest każde kompletne zadanie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na wszystkie lub wybrane zadanie (część) zamówienia. Każde zadanie (część) zamówienia będzie oceniane odrębnie.

5. Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji zamówienia podwykonawcom
( Zadanie I i II):
6. Termin i sposób realizacji zamówienia ( Zadanie I i II):
a) Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
b) Odbiór wykonanej usługi nastąpi na podstawie Protokołu odbioru, który zostanie sporządzony w momencie wykonania usługi;
c) Odbiór wykonanej usługi nastąpi w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Termin i warunki płatności( Zadanie I i II):
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8. Wizja lokalna( Zadanie I i II)

Przed przystąpieniem do sporządzania oferty cenowej zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w przedmiotowej sprawie.
Wizja lokalna dotycząca realizacji usługi naprawy urządzeń gastronomicznych będących na wyposażeniu stołówek nr 1, nr 2 i nr 3 dla zadania I i II
odbędzie się w dniu 08.04.2024 r., w godzinach 9.00-12.00.
Zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy powinni zgłosić się dnia 08.04.2024r w godzinach 9.00 -12.00 na bramie głównej ( biuro przepustek)
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej jest p. Maciej Wiśniewski ,
tel. 601 980 945
Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.
9.Gwarancja( Zadanie I i II):
min. 12 miesięcy od daty wykonania usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz raportu serwisowego i protokołu odbioru.


Tryb przetargu: RFX otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.04.2024 | 09:00


» Location

41 BLSz


» Category assortment

No category

» Buyer data

41. Baza Lotnictwa Szkolnego


» Contact details

Available after sign in

Sign in