Dostawa artykułów promocyjnych – zamówienie z podziałem na 2 części

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów promocyjnych.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:
- Część I – dostawa artykułów promocyjnych dla 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej (PBOT);
- Część II – dostawa artykułów promocyjnych dla 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej (PBOT).
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się pod adresem: 35 301 Rzeszów ul. Lwowska 4, własnym transportem i na swój koszt.
4. Koszty dostawy, w szczególności załadunku i rozładunku przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.
5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, realizowany był w dniach - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -14.30 z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
6. Przedstawiciel Wykonawcy realizujący dostawę bezpośrednio, jest zobowiązany do rozładunku przedmiotu zamówienia , jego wniesienia i złożenia w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego.
7. Ilość i jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia musi być zgodna z Formularzem kalkulacji ceny ofertowej stanowiącym załącznik nr 1A lub/i 1B do SWZ w zależności od części o którą ubiegać będzie się Wykonawca.
8. Wykonawca zabezpieczy przedmiot zamówienia na czas przewozu oraz poniesie całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę do momentu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
9. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być potwierdzone protokołem odbioru. Odbiór nastąpi w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
10. W przypadku stwierdzenia braków lub wad przedmiotu zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub usunięcia. Wykonawca według wyboru Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania dostarczy zamówiony przedmiot zamówienia wolny od wad albo usunie stwierdzone braki lub wady.
11. Wykonawca, zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia po cenach jednostkowych podanych w Formularzu kalkulacji ceny ofertowej stanowiącym załącznik nr 1A lub/i 1B do SWZ w zależności od części o którą ubiegać będzie się Wykonawca.
12. Integralną częścią SWZ jest Opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie Formularz kalkulacji ceny ofertowej – załącznik nr 1A dla części nr 1 lub/i załącznik nr 1B dla części nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 4 do SWZ dla każdej z części.
13. Zdjęcia i wizualizacje przedmiotu zamówienia dla części nr 1 lub/i dla części nr 2 stanowiące załącznik nr 6 do SWZ mają charakter poglądowy. Przy realizacji zamówienia należy w pierwszej kolejności kierować się opisem przedmiotu zamówienia ( kolumna „Nazwa artykułu/asortymentu”) stanowiącym jednocześnie Formularz kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1A i/lub 1B do SWZ) – w zależności od części zamówienia, o którą ubiegać będzie się Wykonawca. Wszystkie artykuły powinny być oznakowane w postaci nadruków lub grawerów zgodnie z projektami.
14. Zamawiający wymaga uzyskania każdorazowo akceptacji projektu graficznego, przed uruchomieniem procesu produkcji.
15. Projekty graficzne nadruków (grawerów) w wersjach wektorowych w formacie „CDR” , „EPS” lub w postaci otwartych plików „PSD” zostaną dostarczone Wykonawcy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.04.2024 | 10:00


» Location

Rzeszów


» Category assortment

  • Recording and presentation equipment, its maintenance and repair

» Buyer data

34. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in