„Roboty budowlane polegające na remoncie budynku nr 15 przy ul. Wojska Polskiego 54 w Ciechanowie”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku nr 15 przy ul. Wojska Polskiego 54 w Ciechanowie, zgodnie z:
1.1. dokumentacją projektową,
1.2. specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) stanowiącą; (branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
stanowiące załącznik do SWZ, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego zwane dalej „robotami”.

2. Budynek stanowi część zabytkowego zespołu koszar, wpisanego do rejestru zabytków w dniu 02.07.1997 r. pod numerem A-318.
3. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 1 ppkt 1.1 i 1.2 oraz w przepisach związanych. W przypadku odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z uwzględnieniem celu dla którego to rozwiązanie ma służyć. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 16, 99 i 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań w zakresie właściwości przedmiotu tj. jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego.
4. Oryginały dokumentów stanowiących załączniki do SWZ Zamawiający udostępni do wglądu w swojej siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu.
5. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i orientacyjną, a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia.
6. Roboty budowlane prowadzone będą w wyłączonym z użytkowania obiekcie.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.04.2024 | 07:00


» Location

Ciechanów


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

22. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in