Izolacja przeciwwodna platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami - O/Biłgoraj, ul. Kościuszki

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Izolacja przeciwwodna platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami - O/Biłgoraj, ul. Kościuszki ”.
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
2.1. 45320000-6 Roboty izolacyjne;
2.2. 44113810-6 Wykończenia nawierzchni;
2.3. 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
2.4. 45313100-5 Instalowanie wind;
2.5. 45261420-4 Uszczelnianie dachu;
2.6. 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych.
4. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 3 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.
5. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1. do Zapytania.
6. Szczegółowe zobowiązania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zawierają również istotne postanowienia umowy stanowiące zał. nr 2 do Zapytania.

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 08:30


» Location

Biłgoraj,


» Category assortment

No category

» Buyer data

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests on OnePlace in last 10 days.