ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARZA ORZECZNIKA W RAMACH DYŻURÓW W WOJSKOWYCH CENTRACH REKRUTACJI – OSTROŁĘKA, PŁOCK, WYSZKÓW

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest potrzeba orzekania na rzecz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przez lekarza orzecznika o zdolności do pełnienia służby wojskowej na rzecz Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) w miejscowościach Ostrołęka, Płock i Wyszków w 2024 r.
Świadczenie usług przez lekarza orzecznika winno być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa tj.:
1) ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248),
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.)
3) ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, z późn. zm.).
Wykonanie czynności lekarza orzecznika będzie wykonywane 1 raz w tygodniu w siedzibie Odbiorcy (odpowiednio dla części) w wymiarze nie większym niż 39 dni po 8 godzin w dniach oraz godzinach uzgodnionych z Odbiorcą. Dni wykonywania zlecenia będą ruchome. Wykonywanie zlecenia będzie realizowane na podstawie harmonogramu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, ustalonym z Szefem WCR w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania usługi. W przypadku zawarcia umowy w trakcie trwania miesiąca pierwszy harmonogram sporządzony będzie do 5 dni roboczych po zawarciu umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia wykazu zrealizowanych dni pracy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego realizacja, świadczenie usługi oraz zasady zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
3. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 09:00


» Location

Ostrołęka, Płock, Wyszków


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

26. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in