Remont stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w budynku nr 25 oraz zbiornika betonowego ppoż. wraz z robotami towarzyszącymi na terenie kompleksu K-0054 ul. Leskiego 5/7w Warszawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest remont stacji uzdatniania wody zlokalizowanej
w budynku nr 25 oraz zbiornika betonowego ppoż. wraz z robotami towarzyszącymi na terenie kompleksu K-0054 ul. Leskiego 5/7 w Warszawie (kod CPV: 45000000-7). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Kosztorysie zerowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz „Przedmiarze” stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w Rozdziałach V i VII SWZ.
3. Zamawiający w załączniku nr 10 do SWZ zawarł „Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych”.
4. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu zgodnie z art. 131 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zorganizuje wgląd do załączników nr 3 (Projekt zagospodarowania terenu) i 4 (Projekt instalacji elektrycznych) do Projektu Umowy na terenie siedziby Zamawiającego w terminie: 10.04.2024 roku
o godzinie 09:00.
UWAGA: Zgłoszenie w sprawie sprawdzenia dokumentów należy przesłać zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ (informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami) do dnia 09.04.2024 roku do godziny 12:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej, w tytule pisma należy podać „Dotyczy sprawdzenia dokumentów do sprawy 16/24”.
6. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp odbycie sprawdzenia dokumentów jest obowiązkowe, w przypadku braku obecności przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy, jego oferta zostanie odrzucana. W trakcie wglądu zostaną udostępnione projekty zagospodarowania terenu oraz instalacji elektrycznych, których treść nie może być udostępniona w formie elektronicznej na stronie Platformy zakupowej prowadzonego postępowania.
7. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, pełna dokumentacja została zamieszczona w załącznikach do SWZ oraz udostępniona podmiotom
w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.04.2024 | 08:00


» Location

Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

JW 2063 Warszawa


» Contact details

Available after sign in

Sign in