„Dostawa materiałów sanitarnych”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów sanitarnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, projektowanymi postanowieniami umowy – załącznik nr 2 do SWZ oraz formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ. Ilości ujęte w opcji będą wykorzystane i dostarczane do odbiorcy dodatkowo, na wezwanie Zamawiającego, w cenach jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo-cenowym w terminie realizacji umowy.
Przedmiot zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (wraz z załącznikami) oraz SWZ.
Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik do SWZ. Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym określił podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w ww. formularzu w kolumnie „Ilość opcja”.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 07:00


» Location

Zgodnie z dokumentacją postępowania.


» Category assortment

  • Sanitary ware

» Buyer data

22. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in