Dostawa opatrunków specjalistycznych dla UCK

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków specjalistycznych dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pakiety ustalone w załączniku nr 3 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2024 | 09:30


» Location

Apteka Szpitalna Zamawiającego


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne


» Contact details

Available after sign in

Sign in