Dostawy cukru, przetworów owocowych.

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego, po realizacji zamówienia jednostkowego.
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Dostawy będą realizowane do siedziby Aresztu Śledczego w Grójcu, ul Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec oraz do Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu, Stawiszyn 31, 26-800 Białobrzegi, planowany czas obowiązywania umowy: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym transport zamówienia na własny koszt i ryzyko, środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu dostawy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Odpowiedzialność za szkody. (Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin związania z ofertą. (Termin związania z przedstawioną ofertą przez Wykonawcę 30 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki udziału w postępowaniu. (Wraz z ofertą należy przedłożyć: Oświadczenie RODO. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dostawy. (Dostawy realizowane będą nie częściej niż 1 raz w miesiącu w dni robocze t.j. od poniedziałku do piątku tylko w godzinach: od 8:00-12:00. Dostawy realizowane w innych godzinach nie będą przyjmowane. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" )
Warunki udziału w postępowaniu. (Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - Proszę wpisać "Nie podlegam wykluczeniu" lub "Podlegam wykluczeniu".)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
1. Wymagania i specyfikacja:

1. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1.1 Oświadczenie RODO.

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Zamawiającego i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania
oferty.

4. Z wybranym wykonawcą zostanie przed realizacją zamówienia podpisana
umowa uwzględniająca wymagania zamawiającego oraz ofertę wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
postępowania bez podania przyczyny.

6. Jakość przyjmowanego surowca musi odpowiadać normom handlowym oraz
wymaganiom

zamawiającego, czyli właściwości środków spożywczych określonych jako
pożądane stan idealny do małych odchyleń.

7. Jakość organoleptyczną żywności, której nie można ocenić przy
przyjęciu towaru, sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia
wymagań surowiec zostaje zwrócony do dostawcy, a fakt odnotowany w formularzu
reklamacyjnym.

8. Znakowanie artykułów spożywczych w języku polskim, musi zapewnić ich
pełną identyfikowalność.

9. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz środków spożywczych po
dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie przydatności do spożycia nastąpi
odmowa przyjęcia, odnotowana w formularzu reklamacyjnym.

10. Materiał opakowaniowy i transportowy dopuszczony do kontaktu z
żywnością

11. Dostawca musi funkcjonować zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa
żywnościowego.

12. Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi
wymaganiami prawa żywnościowego.

13. Dostarczany towar winien być świeży, z okresami ważności odpowiednimi
dla danego asortymentu, wysokiej jakości, tj. I go gatunku, bez wad fizycznych
i jakościowych.

14. Dostarczany towar powinien cechować się wysokimi walorami smakowymi.

15. Oferowane artykuły spożywcze muszą spełniać parametry jakościowe dla
danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i
zasady systemu HACCP.

16. Termin przydatności do spożycia w chwili dostawy do Zamawiającego nie
może być krótszy niż ¾ okresu , w którym towar zachowuje zdatność do spożycia
określoną na opakowaniu lub w odpowiedniej normie.

17. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za to, że wszystkie
produkty posiadają aktualne dopuszczenia do stosowania zgodnie z przeznaczeniem
według prawa polskiego.

18. Dostarczane produkty powinny być w estetycznych opakowaniach, bez
zanieczyszczeń oraz obcych zapachów i smaków, bez fizycznych uszkodzeń
dyskwalifikujących produkty (tzn. pokruszenie, ubytki, uszkodzone opakowanie).

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego
asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia jego kontroli jakości.

20. W przypadku, gdy jakiekolwiek produkty dostarczone do Zamawiającego
będą miały wady lub dane zamówienie częściowe nie zostanie zrealizowane w
pełnym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów wolnych
od wad i/lub brakujących najdalej następnego dnia po otrzymanej informacji, bez
ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

21. W przypadku nie dokonania jego wymiany na towar właściwy Zamawiający
ma prawo dokonania zakupu zamówionego towar u w dowolnej jednostce handlowej.
Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.

22. W przypadku kiedy Wykonawca dostarcza produkt równoważny, ciąży na
nim obowiązek dołączenia do oferty atestów i świadectw wystawionych przez
upoważnione do tego instytucje potwierdzające identyczność składu, wartości
odżywczej (w tym wartości energetycznej), smaku, zapachu, konsystencji i
koloru.

23. W przypadku braku towaru o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze
dopuszcza się zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych lecz
zbliżonych wielkościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca winien
przeliczyć wartość opakowania do gramatury podanej/wymaganej przez
Zamawiającego.

24. W przypadku niezgodności dostarczanych produktów z wymogami i opisem
Zamawiający odmówi odbioru tych produktów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z
zapisem w pkt.21

25. Transport artykułów:

25.1 Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim, dostosowanym
do asortymentu środkiem transportu pełniącym wymagania sanitarne, w
opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.

25.2 Dostawy realizowane będą
transportem Wykonawcy do siedziby Aresztu Śledczego w Grójcu, ul Armii Krajowej
21, 05-600 Grójec oraz do Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie Aresztu Śledczego
w Grójcu, Stawiszyn 31, 26-800 Białobrzegi.

26. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności
transport czy ubezpieczenie pokrywa Wykonawca.

27. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w
zakresie zwiększania wartości dostaw wyłącznie w przypadku zmiany stawki
podatku VAT.

Cena jednostkowa netto pozostaje niezmienna.

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostarczanych
artykułów spożywczych o 30% wartości umowy całkowitej brutto z zachowaniem cen
jednostkowych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe
zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie
zapotrzebowania.

29. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania całości
zamówienia określonego w przedmiocie umowy, bez ponoszenia konsekwencji
finansowych, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

30. Zamówienie podzielone jest na części: Część I Dostawy cukru, Część II
Przetwory owocoweMake an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.04.2024 | 12:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Areszt Śledczy w Grójcu


» Contact details

Available after sign in

Sign in