Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Remont pomieszczeń magazynowych na potrzeby zaplecza ZM WCKiK SPZOZ w Warszawie"

» Notice description

Nazwa: Usługa projektowa
Opis: Wykonanie dokumentacji zgodnie z OPZ wraz z nadzorem autorskim.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Płatność będzie realizowana w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do siedziby Zamawiającego lub na adres mailowy faktury@wckik.pl prawidłowo wystawionych faktur VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Wzór umowy (Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Oświadczenie wykonawcy (Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Oświadczenie (Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Klauzula informacyjna (Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Opis przedmiotu zamówienia (Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" oraz dołączyć do oferty wszystkie dokumenty określone w punkcie 3 OPZ. )
Wizja lokalna (Udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy. Obecność musi być potwierdzona na liście obecności dostępnej na wizji lokalnej.
Termin wizji: 09.04.2024 r. na godzinę 12:00. )
Protokół zdawczo-odbiorczy (Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
Wojskowe
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ zaprasza do składania ofert na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Remont pomieszczeń magazynowych na potrzeby zaplecza ZM WCKiK SPZOZ w Warszawie"


Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy wg następującego
kryterium: najniższa cena przedstawionej oferty.
Wizja lokalna jest obowiązkowa - wymagane potwierdzenie obecności na liście obecności (imię, nazwisko, nazwa firmy, data). Brak obecności na wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem złożonej oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wizja lokalna odbędzie się w budynku nr 18 poziom 0 przy ul. Szaserów 128, Warszawa w dniu 9.04.2024 r. na godzinę 12:00.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego,- rezygnacji Zamawiającego z realizacji inwestycji,- z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.04.2024 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa SP ZOZ


» Contact details

Available after sign in

Sign in