Stała i kompleksowa obsługa pracowników Zamawiającego w zakresie: rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i miejsc noclegowych w hotelach za granicą w związku z zagranicznymi podróżami wynikającymi z realizacji projektu „ Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa „Stałej i kompleksowej obsługi pracowników Zamawiającego w zakresie: rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i miejsc noclegowych w hotelach za granicą w związku z zagranicznymi podróżami wynikającymi z realizacji projektu „ Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmu” .2. Przedmiotem zamówienia jest stała i kompleksowa obsługa pracowników Zamawiającego w związku z zagranicznymi podróżami wynikającymi z realizacji projektu „Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmu” w zakresie: 1) rezerwacji, sprzedaży, wystawiania i wydawania biletów lotniczych na trasach zagranicznych; 2) rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach za granicą.
3.Szczegółowy opis przedmiotu i realizacji zamówienia stanowią zał. nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, zał. nr 2a do SWZ – Preliminarz podróży i noclegów oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie może udzielić niniejszego zamówienia w częściach, z których każda stanowiłaby odrębny przedmiot zamówienia ze względu na uwarunkowania organizacyjne, konieczność dokonywania zmian terminów, osób wyjeżdzających, liczby pobytów lub destynacji konieczne jest pozyskanie oferty od jednego Wykonawcy na oba zakresy. Powyższe zapewni również koordynację po stronie IMID w związku z koniecznością dostosowania wariantów połączeń lotniczych z opcjami noclegowymi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.04.2024 | 09:00


» Location

01-211 Warszawa


» Category assortment

  • Other
  • Hotels
  • Travel
  • Passenger transport services

» Buyer data

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in