środek chwastobójczy

» Notice description

Nazwa: środek chwastobójczy
Opis: szczegółowy opis w formularzu ofertowym
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Warunki
zamówienia :

1.
Transport : koszt pokrywa Wykonawca.

2.
Sposób zapłaty : 30 dni od daty otrzymania faktury.

3.
Fakturę proszę wystawić na :

Komenda
Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul.
Podwale 31-33

50-040
Wrocław

NIP
896-000-47-80

4.
Przedmiot zamówienia wraz z fakturą należy dostarczyć do:
magazynu KWP we Wrocławiu przy


ul.
Sokolniczej 12, 53-676 Wrocław.

O
wysłaniu przedmiotu zamówienia proszę powiadomić pod nr tel. 47
87 124
96


5.
Osoba upoważniona sporządzi protokół odbioru po dostarczeniu
przedmiotu zamówienia.

6.
W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu
zamówienia bez wad w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia.

7.
Termin realizacji : 7
dni roboczych (bez sobót i niedziel) od dnia przesłania oficjalnego
zamówienia


8.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

-
za
zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w
pkt 7 w wysokości 1% wartości brutto zamówienia za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.

-
z tytułu odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % brutto wartości
zamówienia.

9.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku zwłoki w realizacji
zamówienia w terminie wskazanym w pkt 7, będzie upoważniony do
odstąpienia od realizacji zamówienia bez wyznaczenia dodatkowego
terminu na spełnienie świadczenia.

10.
Zamawiający zastrzega, że naliczone kary umowne mogą zostać
potrącone z wystawionej faktury VAT.

11.
Termin składania ofert :
12.04.2024r. godz.10.00

12.
Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia proszę kierować do :
Katarzyna Hoculewska-Garbaty

tel.
47 871 24 96, e-mail
:
katarzyna.hoculewska-garbaty@wr.policja.gov.pl

13.
W
postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy wykluczeni na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), tj:

a)
wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

b)
wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3;

c)
wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
kreślonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w prawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

14.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, o którym
mowa w pkt 11, wykonawca
wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia na ww. podstawie prawnej. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik do postępowania. Podpisane oświadczenie w
formie PDF należy dołączyć do składanej oferty. W przypadku
braku złożenia oświadczenia oferta nie będzie rozpatrywana.

15.
W załączeniu oświadczenie.

16.
Wykonawca przystępując do złożenia oferty akceptuje powyższe
warunki zamówienia.

Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zamknięcia
postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie bez
podania przyczyny.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.04.2024 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

KWP Wrocław


» Contact details

Available after sign in

Sign in