Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej Dn 250 na preizolowaną przy ul. Grunwaldzkiej 93-97

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). (Proszę potwierdzić. )
Umowa (Akceptacja wzoru Umowy, proszę potwierdzić.)
offer_value (Wartość oferty)
Klauzula RODO (Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM)
Termin płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Proszę załączyć.)
Pełnomocnictwo do złożenia oferty (Proszę dołączyć dokument pełnomocnictwa, jeśli dotyczy)
Wykaz wykonanych robót/usług (Wykaz wykonanych robót/usług, zgodny z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, wraz z dowodami określającymi, czy te roboty/usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są:
Referencje, Inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane.
Proszę załączyć.)
Oświadczenie dotyczące podwykonawców (Wykonawca, który zamierza wykonywać Zamówienie przy udziale Podwykonawcy, musi wskazać w Ofercie, jaką część Zamówienia (zakres rzeczowy) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz podać firmę Podwykonawcy.)

Opis i specyfikacja:Szanowni Państwo,
W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej Dn 250 na preizolowaną przy ul. Grunwaldzkiej 93-97.Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}
Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Aptos",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Aptos;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Aptos;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-font-kerning:1.0pt;
mso-ligatures:standardcontextual;
mso-fareast-language:EN-US;}1. Przedmiotem
zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz budowa
wysokoparametrowej, preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z odgałęzieniami do
nowo projektowanych budynków przy ul. Grunwaldzkiej 93-97 na działkach nr: 852/3, 853/16, 848/10, 848/3 w
Elblągu.

2. Zakres
zamówienia obejmuje:

a) wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy
osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej Dn 250 na preizolowaną wraz z
odgałęzieniami z zaworami odcinającymi do nowo projektowanych budynków wraz z
uzyskaniem koniecznych uzgodnień i zezwoleń oraz przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych, o
ile jest wymagane,

b) uzyskanie
wymaganych uzgodnień z gestorami sieci,

c) budowę
nowo zaprojektowanej sieci ciepłowniczej, zgodnie z dokumentacją, sztuką
budowlaną i obowiązującymi przepisami.
Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}

3. Szczegółowy opis wykonania
przedmiotu zamówienia i odbioru prac zawiera PFU stanowiący Załącznik nr 4 do
SWZ.4. Przed złożeniem
oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej terenu celem
zapoznania się z zakresem prac.
5. Terminy:
1) Termin rozpoczęcia prac
projektowych: od dnia podpisania
umowy.

2) Termin
przedłożenia do Zamawiającego koncepcji: w terminie
2 tygodni od dnia podpisania umowy.

3) Termin
przekazania kompletnej i wcześniej uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji
projektowej: nie później niż 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót
budowlanych.

4) Termin
przekazania harmonogramu robót budowlanych do Zamawiającego: nie później niż 3
tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

5) Termin
rozpoczęcia robót budowlanych: od dnia podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego kompletnej dokumentacji projektowej do Zamawiającego.

6) Termin
zakończenia robót budowlanych: do dnia 30.09.2024 roku.6. Zamawiający wymaga:
1) Zgodnie z Rozdziałem XXIII SWZ


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}

Wykonawca,
którego Oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), przed
podpisaniem Umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w Ofercie.


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}2) Zgodnie z postanowieniami § 6
Umowy Wykonawca w okresie
wykonywania Umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej od ryzyk związanych z realizacją Umowy na kwotę nie niższą niż
500.000,00 zł. Wykonawca dokona Ubezpieczenia
na swój koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe poświadczone za zgodność
z oryginałem Wykonawca, wraz z dowodami opłacenia, złoży Zamawiającemu przed zawarciem Umowy.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
-
merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"
- związanych
z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.04.2024 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

EPEC Sp. z o.o.


» Contact details

Available after sign in

Sign in