Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 4 osób bezrobotnych - uczestników studiów podyplomowych.

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej polisy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Wykonawca przygotuje polisę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Koszty dostarczenia polisy po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję)
RODO (Zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Treść zaproszenia ( Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (Oświadczam, że posiadam. Proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję" )

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie 4 osób od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w zakresie podstawowym. Powyższe ubezpieczenie dotyczy osób bezrobotnych, którym finansowane są studia podyplomowe zgodnie z art. 42a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 poz. 1409) zgodnie z którą Starosta ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem. Osobie ubezpieczonej, zgodnie z polisą, przysługuje odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik został ubezpieczony.Ubezpieczenie będzie obowiązywać :· dla jednej osoby od dnia rozpoczęcia studiów tj. 05.04.2024 r. do 28.02.2025 r.
· dla drugiej osoby od dnia rozpoczęcia studiów tj. 08.04.2024 r. do 23.02.2025 r.

· dla trzeciej osoby od dnia rozpoczęcia studiów tj. 08.04.2024 r. do 07.04.2025 r. z zaznaczeniem, że dzień przed końcem trwania polisy, zamawiający zawrze umowę z wykonawcą dla osoby objętej ubezpieczeniem na kolejny okres tj. 08.04.2025 r. do 30.09.2025 r. (do czasu zakończenia studiów zgodnie z programem studiów podyplomowych), tak aby okres odpowiedzialności był ciągły.

· dla czwartej osoby od dnia rozpoczęcia studiów tj. 08.04.2024 r. do 07.04.2025 r. z zaznaczeniem, że dzień przed końcem trwania polisy, zamawiający zawrze umowę z wykonawcą dla osoby objętej ubezpieczeniem na kolejny okres tj. 08.04.2025 r. do 30.09.2025 r. (do czasu zakończenia studiów zgodnie z programem studiów podyplomowych), tak aby okres odpowiedzialności był ciągły.


Wykonawca dostarczy polisę do siedziby Wykonawcy tj PUP w Radomiu na swój koszt, niezwłocznie po jej wystawieniu.
Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny tj wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej dla jednego uczestnika studiów podyplomowych. Przed podpisaniem polisy wybrany przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przesłania zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w myśl ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 895), co najmniej w zakresie ryzyka objętego przedmiotem zamówienia. Nie dostarczenie w/w dokumentu spowoduje odrzucenie oferty i wybór kolejnej z najniższą ceną.W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą będą podpisywane umowy ubezpieczeniowe w formie polisy, dla 4 osób w terminie wynikającym ze złożonego wniosku przez uczestników studiów podyplomowych na podstawie zamówienia przekazanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia ma obowiązek przygotowania i przesłania polisy niezwłocznie od przyjęcia zgłoszenia i przekazania niezbędnych danych do jej zawarcia. Postępowanie prowadzone przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. (48) 386 72 78 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.04.2024 | 14:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


» Contact details

Available after sign in

Sign in