Opakowania specjalistyczne - pudło

» Notice description

Nazwa: Pudło kartonowe z metryczką
Opis: Pudło kartonowe z metryczką. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
Ilość: 120 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (14 dni od złożenia zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunkiem złożenia oferty jest podpisanie i załączenie Oświadczenia Wykonawcy!!! (Warunkiem złożenia oferty jest podpisanie i załączenie Oświadczenia Wykonawcy !!!, że nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835).)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zapraszamy Państwa do złożenia ofert.
W załącznikach znajduje się:
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.
Oświadczenie Wykonawcy.
Regulamin obowiązujący wykonawców uczestniczących w postępowaniach o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych prowadzonych przez KWP w Bydgoszczy,
Opis przedmiotu zamówienia.Warunkiem złożenia oferty jest podpisanie i załączenie Oświadczenia Wykonawcy!!!, że nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835).Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższymi dokumentami oraz akceptacją ich treści.

ADRES DOSTAWY: KWP W BYDGOSZCZY MAGAZYN WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA IŁAWSKA 1 85-720 BYDGOSZCZ

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku dostarczenia towaru na paletach, Zamawiający wymaga użycia palet bezzwrotnych.
Zamawiający wyznacza termin dostawy towaru wg specyfikacji: 14 dni od daty złożenia zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA OFEROWANIA PRODUKTÓW ZAMIENNYCH, RÓWNOWAŻNYCH.Kryterium oceny - 100% cenaZamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, kiedy oferta Wykonawcy przewyższa środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia oraz jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Wykonawca winien oszacować swoją ofertę w oparciu o wykaz towaru, zgodnie z podanym załącznikiem nr 1.
Wykonawca winien po rozstrzygnięciu postępowania przedstawić Zamawiającemu ceny jednostkowe brutto asortymentu zgodnie z wymaganym przedmiotem zamówienia, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy, nie przekraczając maksymalnej wartości oferty złożonej w niniejszym postępowaniu.
Rozliczenie będzie następować wg cen jednostkowych, zawartych w wykazie towaru, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
Proszę o wpisanie na fakturze nr PKWiU.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawców dwóch takich samych ofert z najkorzystniejszą ofertą cenową i tym samym brakiem możliwości wyboru wykonawcy Zamawiający unieważni postępowanie.


W przypadku pytań:- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02 bądź na e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia.Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.04.2024 | 10:30


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

KWP Bydgoszcz


» Contact details

Available after sign in

Sign in