Zakup wraz z sukcesywną dostawą znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych i słupków do znaków drogowych na drogi powiatowe i wojewódzkie

» Notice description

Nazwa: Zakup wraz z sukcesywną dostawą znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych i słupków do znaków drogowych na drogi powiatowe i wojewódzkie
Opis: Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert wraz z załącznikami.
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".)
Termin realizacji umowy (Do 6 miesięcy od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy. Szczegółowe kwestie dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w § 3 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik 3 do Zaproszenia.
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Formularz ofertowy (Proszę załączyć Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
Brak załączonego przez Wykonawcę Formularza ofertowego zostanie uznane jako brak złożonej oferty.)
Formularz asortymentowo-cenowy (Proszę załączyć Formularz asortymentowo-cenowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia. Formularz stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.04.2024 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu


» Contact details

Available after sign in

Sign in