Odbiór odpadów komunalnych i segregowanych wytworzonych w Areszcie.

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego, po realizacji zamówienia jednostkowego.
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (1. Umowa realizowana będzie z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie, Stawiszyn 31, 26-800 Stawiszyn. Odbiór pojemników o kodzie 20 03 01 (z pojemników 1100l), 15 01 01 i 15 01 02 odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, odbiór pojemników o kodzie 15 01 07 i 15 01 04 odbywać się po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego. Planowany czas obowiązywania umowy: 12 miesiące od dnia podpisania umowy. 2. Umowa realizowana będzie z siedziby Aresztu Śledczego w Grójcu, ul Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec. Odbiór pojemników o kodzie 20 03 01 (z pojemników 1100l), 15 01 01 i 15 01 02 odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, odbiór pojemników o kodzie 15 01 07 i 15 01 04 odbywać się po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego. Planowany czas obowiązywania umowy: 12 miesiące od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym transport zamówienia na własny koszt i ryzyko, środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu dostawy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Odpowiedzialność za szkody. (Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin związania z ofertą. (Termin związania z przedstawioną ofertą przez Wykonawcę 30 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki udziału w postępowaniu. ( Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Oświadczenie RODO.
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki udziału w postępowaniu. (Bezpłatne dostarczenie i wydzierżawienie na czas obowiązywania umowy pojemników na odpady:
- odpady 20 03 01 (komunalne)– 2 pojemniki ( przy pojemności pojemnika do 3 m3 – 2 pojemniki, przy pojemności powyżej 3 m3 - 1 pojemnik).
- odpady 15 01 01 (papier) –2 pojemniki
- odpady 15 01 07 (szkło) –1 pojemnik
- odpady 15 01 02 (plastik) – 2 pojemnik
- odpady 15 01 04 (metal) – 1 pojemniki
Pojemniki muszą być zamykane, w różnych kolorach, odpowiednich dla danej frakcji lokalizacja Areszt Śledczy w Grojcu ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki udziału w postępowaniu. (Bezpłatne dostarczenie i wydzierżawienie na czas obowiązywania umowy pojemników na odpady:
- odpady 20 03 01 (komunalne)– 2 pojemniki ( przy pojemności pojemnika do 3 m3 – 2 pojemniki, przy pojemności powyżej 3 m3 - 1 pojemnik).
- odpady 15 01 01 (papier) –2 pojemniki
- odpady 15 01 07 (szkło) –1 pojemnik
- odpady 15 01 02 (plastik) – 2 pojemnik
- odpady 15 01 04 (metal) – 1 pojemniki
Pojemniki muszą być zamykane, w różnych kolorach, odpowiednich dla danej frakcji lokalizacja Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie, Stawiszyn 31, 26-800 Białobrzegi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki udziału w postępowaniu. (Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - Proszę wpisać "Nie podlegam wykluczeniu" lub "Podlegam wykluczeniu".)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
1. Wymagania i specyfikacja:1.1. Wraz z ofertą należy przedłożyć:1.1.1 Oświadczenie RODO.1.2 Z wybranym wykonawcą zostanie przed realizacją zamówienia podpisana
umowa uwzględniająca wymagania zamawiającego oraz ofertę Wykonawcy. 1.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.1.4 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Zamawiającego i nie
wnosi do nich zastrzeżeń, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania
oferty.1.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
postępowania bez podania przyczyny.1.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.1.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.1.8 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.1.9 Niezbędne jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i
numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego
wykonania zamówienia.1.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamówionych usług w
poszczególnych asortymentach w ramach kwoty wartości zamówienia określonej w
umowie.1.11 Odbiór odpadów realizowany będzie nie
częściej niż 1 raz w tygodniu na podstawie pisemnych lub telefonicznych zleceń
jednostkowych w terminie 12 h od momentu
otrzymania takiego zapotrzebowania (nie licząc dni wolnych od pracy) lub w
innym uzgodnionym wcześniej terminie.1.12 Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną
część lub na wszystkie części zamówienia.1.13 Ilości pojemników podczas trwania umowy
mogą ulec zmianie.1.14 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu instrukcję segregowania odpadów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.04.2024 | 08:30


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Areszt Śledczy w Grójcu


» Contact details

Available after sign in

Sign in