Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

» Notice description

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 3 pakietach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
33140000-3 Materiały medyczne
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
3. Podane w SWZ formularzu cenowym nazwy handlowe są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. równoważnych farmaceutyczne i terapeutycznie. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące zagadnień biorównoważności leków; zmodyfikowano wg Kaliszana i Janickiego.
Równoważność farmaceutyczna
Równoważność farmaceutyczna określa sytuację, w której porównywane leki zawierają taką samą ilość środka leczniczego w takiej samej (lub zasadniczo podobnej - np. tabletki, kapsułki) postaci leku,odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które przeznaczone są do podawania taką sama drogą; równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej, gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować różnice w rozpuszczaniu oraz biodostępności, a w konsekwencji w działaniu środka farmaceutycznego.
Równoważność terapeutyczna
Dwa środki są równoważne terapeutycznie, jeżeli są równoważne farmaceutycznie i jeżeli po ich podaniu w takiej samej dawce ich efekty zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są takie, jak można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań.
4. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.02.2024 | 10:00


» Location

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Contact details

Available after sign in

Sign in