Świadczenie usługi serwisu aktualizacyjnego produktów nawigacyjnych JEPPSEN, planów map IFR, VFR na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Nr referencyjny – 1/2024/OiB

» Notice description

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Dziedzinie Obronności i Bezpieczeństwa obowiązującego w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - § 16 ust. 1 lit. b)- zamówienie o wartości szacunkowej do 50 000 Euro. Ppkt.1.2.

Zgodnie z § 16 ust. 1 lit. b) Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Dziedzinie Obronności i Bezpieczeństwa obowiązującego
w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu aktualizacyjnego produktów nawigacyjnych JEPPSEN, planów map IFR, VFR na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, nr 1/2024/OiB.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie okresowo- w terminach wskazanych w formularzu ofertowym oraz projektowanych postanowieniach umowy- od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

Termin płatności:
Zapłata wynagrodzenia każdorazowo nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych (dwudziestu jeden dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą zapłaty faktury będzie Protokół odbioru usługi podpisany przez Użytkowników sprzętu ze strony Zamawiającego.Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.01.2024 | 09:00


» Location

41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie


» Category assortment

No category

» Buyer data

41. Baza Lotnictwa Szkolnego


» Contact details

Available after sign in

Sign in