Organizacja szkolenia dla kadry kierowniczej 2.WOG Wrocław w zakresie doskonalenia umiejętności kierowania zespołem i motywowania pracowników oraz poprawy komunikacji.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla kadry kierowniczej 2.WOG w zakresie doskonalenia umiejętności kierowania zespołem i motywowania pracowników oraz poprawy komunikacji.
Planowana organizacja szkolenia:
I. Termin realizacji szkolenia: dwa dni robocze (jeden po drugim) do uzgodnienia, w terminie 20 – 30.11.2023 r.
II. Rodzaj szkolenia: szkolenie wewnętrzne zamknięte.
III. Tryb szkolenia: stacjonarne.
IV. Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa w siedzibie 2.WOG we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 100 - 102, 50 - 984 Wrocław.
V. Liczba uczestników: maksymalnie 60 osób (2 grupy szkoleniowe kadry kierowniczej)
 maksymalnie 30 osób w każdej grupie szkoleniowej;
 lista uczestników zostanie przesłana w wymaganym terminie Oferenta (do uzgodnienia z osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia podaną poniżej);
 podmiot zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany kursanta.
VI. Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe po 8 h (po 4 h/ dzień dla każdej z grupy szkoleniowej), tj. łącznie 16 h szkoleniowych/ 2 grupy/ 2 dni szkoleniowe.
Cele szkolenia: (pełna informacja w załączonym pdf)
Program szkolenia powinien obejmować tematy z zakresu:
1) Pojęcia kultury organizacyjnej, czym jest i dlaczego powinna być kreowana oraz przestrzegana;
2) Zapobiegania powstawaniu konfliktów, nieporozumień i podziałów w organizacji;
3) Co zrobić by nie zakłócać pracy innych osób;
4) Najważniejszych zasad komunikowania się z innymi;
5) Reagowania w sytuacjach zastrzeżeń i konfliktów, by mieć szansę na porozumienie się;
6) Empatii oraz aktywnego słuchania;
7) Komunikacji interpersonalnej w trudnych sytuacjach oraz konflikcie;
8) Codziennej komunikacji, efektywnych spotkań oraz skutecznych emaili;
9) Zapobiegania mobbingowi;
10) Informacji zwrotnej – feedback i feedforward w budowaniu relacji i organizacji;
11) Tworzenia obszarów porozumienia – budowanie dobrej atmosfery, zaufania i kapitału społecznego za pomocą komunikacji.
Formuła i metody szkolenia:
 wymagane jest, aby szkolenie było prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników;
 sposób prowadzenia szkolenia, m.in.:
• tematyczne ćwiczenia (indywidualne i zespołowe) oparte na realnych sytuacjach w miejscu pracy;
• wykłady z prezentacją multimedialną;
• dyskusje.
Uwagi:
I. Prowadzący zapewni bezpłatne materiały szkoleniowe (w formie papierowej i/lub elektronicznej) dla uczestników kursu i przekaże je na początku realizacji szkolenia.
II. Podstawą do dokonania zapłaty będzie zrealizowanie szkolenia oraz potwierdzenie należytego wykonania usługi przez n/w osobę wyznaczoną do kontaktu przez Zamawiającego.
III. Po odbyciu szkolenia każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat i/lub zaświadczenie ukończenia szkolenia.
IV. Wykonawca zapewni konsultacje poszkoleniowe (telefoniczne, e-mailowe) z ekspertem minimum w okresie 2 miesięcy po odbytym szkoleniu.
V. Szkolenie powinno być dedykowane kadrze kierowniczej w administracji publicznej i opracowane wg jej potrzeb i specyfiki.
VI. Zamawiający nie pokrywa kosztów ewentualnego noclegu/wyżywienia dla ekipy/osoby szkolącej oraz kosztów dojazdu na miejsce wykonania usługi.
VII. Specjalistyczny sprzęt oraz materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia zapewnia Firma szkoląca.
VIII. Prosimy dołączyć do formularza ofertowego informację/oświadczenie, że posiadają Państwo uprawnienia do prowadzenia tego typu szkoleń.
IX. Do formularza ofertowego należy również załączyć proponowany program szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, przed planowanym terminem szkolenia, przedstawić do zapoznania i akceptacji n/w osobie do kontaktu, opracowany program szkolenia.

Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
 p. Agata DUTKIEWICZ, tel.: 261 656 200;
 p. Magdalena KLUCZEWSKA, tel.: 261 656 460.
W przypadku możliwości zrealizowania ww. zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego. Termin składania ofert najpóźniej do dnia: 14.11.2023 r. godz. 10:00.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.11.2023 | 10:00


» Location

Wrocław


» Category assortment

No category

» Buyer data

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in