Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2024 roku – OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów i tłuszczów roślinnych celem zabezpieczenia żywienia wojsk w 2023 roku.
2. Szczegółową specyfikację ilościową określa załącznik nr 1A do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie minimalnych wymagań jakościowych stanowi załącznik nr 5 SWZ opracowany przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie.
4. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią projektowane postanowienia umowne (załącznik nr 4 do SWZ).
5. Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w załączniku nr 1A do SWZ.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na warunkach określonych w Projekcie umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.11.2023 | 10:00


» Location

Rzeszów, Nisko, Jarosław, Przemyśl


» Category assortment

  • Fat dairy products

» Buyer data

34. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in