Zakup i dostawa analizatora skoncentrowanych dyspersji cieczowych do pomiaru kinetyki sedymentacji osadu w czasie rzeczywistym wraz ze szkoleniem personelu dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa analizatora skoncentrowanych dyspersji cieczowych do pomiaru kinetyki sedymentacji osadu w czasie rzeczywistym wraz ze szkoleniem personelu” dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 -Specyfikacja techniczna.
1) udzielenie gwarancji jakości aparatury. Minimalny okres gwarancji określony jest
w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ.W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XIV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 5 „Projektu umowy” załącznik nr 7 do SWZ.
2) wykonywanie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, o którym mowa w § 5 ust. 16 i 18 umowy.
2. Aparatura powinna być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, przedmiotem powystawowym, testowym, demonstracyjnym. Nie może być prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3. Aparatura powinna spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty
w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie.
4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry.
5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2023 | 10:00


» Location

90-924 Łódź


» Category assortment

  • Training
  • Measuring equipment and monitoring systems
  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Education and training category published on OnePlace in last 10 days.