Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej przy realizacji zadań inwestycyjnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej. Zakres zadań inwestycyjnych obejmuje roboty budowlane poniżej wymienionych pozycji:
1. Przebudowa ciągu drogowego Nr 1677 W Krężel – Janów - Dębnowola i Nr 1678 W Dębnowola – Ostrołęka;
2. Remont drogi powiatowej Nr 1602W Wilczoruda - Michrów w miejscowości Teodorówka

Szczegółowa dokumentacja projektowa dotycząca inwestycji dostępna jest w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, pokój nr 7, na stronie: https://spgrojec.ezamawiajacy.pl.

Wymagania w stosunku do Inspektora nadzoru:
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń lub z ograniczeniami w specjalności drogowej.
Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Do zadań Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało w szczególności:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną projektową, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych robót i przekazywanie ich do użytkowania;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2023 | 10:00


» Location

05-600 Grójec


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 59
05-600 Grójec
telefon: Brak
fax: Brak
email: starostwo@grojec.pl
nip: 7971585521
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in