Wykonanie remontu korytarzy na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

» Notice description

Wykonanie remontu korytarzy na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie który w szczególności obejmuje:
 zabezpieczenie pomieszczeń oraz mebli folią przed pyłem,
 zerwanie starych wykładzin,
 przygotowanie podłoża do ułożenia nowych wykładzin,
 demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,
 przygotowanie otworów do montażu nowej stolarki drzwiowej (wykucie większych otworów drzwiowych, montaż nadproży),
 ułożenie nowych wykładziny PVC o parametrach takich samych lub lepszych jak wskazane w projekcie oraz w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym,
 przygotowanie ścian i sufitów do malowania (naprawy tynków, gruntowanie ścian i sufitów),
 montaż nowej stolarki drzwiowej,
 dwukrotne malowanie ścian i sufitów korytarzy,
 posprzątanie terenu robót (odkurzenie, umycie podłóg, umycie okien po pracach).
2. Szczegółowy opis oraz zakres robót określają załączniki nr 8,9,10 do SWZ tj., dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót.
3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.) pracowników/pracownika bezpośrednio wykonujących czynności związane m.in.: z malowaniem ścian i sufitów lub kładzeniem wykładzin lub montażem stolarki drzwiowej. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników/pracownika lub wyznaczenie do realizacji zamówienia pracowników/pracownika zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Szczegółowe wymogi określa §5 Wzoru umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2023 | 10:00


» Location

03-841 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in