"Sukcesywna dostawa kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm"

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm, zgodnego z normą PN-EN 13242 + A1.2010 w ilości 1 500 ton.
2. Kruszywo przeznaczone do doraźnego wzmacniania nawierzchni dróg na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
3. Towar powinien być suchy lub lekko wilgotny, wolny od zanieczyszczeń.
4. Dopuszczalna zawartość części pylistych do 2% w stosunku wagowym.
5. Zamawiający nie dopuszcza dostaw kruszywa kamiennego ze skał wapiennych oraz kruszywa z zawartością hematytu (czerwone zabarwienie kruszywa).
6. Kruszywo musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie stosowanej normy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty przy pierwszej dostawie.
7. Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa odbywać się będzie organoleptycznie przy odbiorze dostaw. W przypadku wątpliwości co do jakości towaru, wykonane będą badania laboratoryjne. Jeśli dostarczone kruszywo nie będzie spełniało norm, to w/w badanie będzie na koszt Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw kruszywa.
9. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zapewnić: załadunek, transport i rozładunek do siedziby Zamawiającego tj. 05-825 Chrzanów Duży ul. Ekologiczna 1 lub innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.09.2023 | 10:00


» Location

05-825 Chrzanów Duży


» Category assortment

  • Sand

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
ul. Ekologiczna 1
05-825 Chrzanów Duży
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in