Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy – AEZ/S-097/2022

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 09, 18 02 01*, 18 02 02*, 18 02 03, określonych w treści Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10) oraz stosując się do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975) z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wyszczególnionych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, w okresie 12 miesięcy, z zachowaniem miejsc odbioru i częstotliwości odbioru odpadów, określonych w Załączniku nr 3 do Projektu umowy (Harmonogram odbioru odpadów) oraz ww. Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w Projekcie umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.08.2022 | 10:00


» Location

02-091 Warszawa


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in