„Adaptacja SP nr 1 w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 9 – remont boiska i wymiana nawierzchni na dziedzińcu głównym”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania „ pn. „Adaptacja SP nr 1 w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 9 – remont boiska i wymiana nawierzchni na dziedzińcu głównym”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) rozbiórka starej nawierzchni asfaltowej i budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z odwodnieniem i wyposażeniem (bramki, słupki, ławki),
2) wymiana starej zniszczonej nawierzchni asfaltowej i betonowej na nową z płyt granitowych,
3) odwodnienie liniowe boiska oraz punktowe dziedzińca,
4) wymiana przykrycia płytami żelbetowymi kanału Strugi Toruńskiej biegnącej pod boiskiem,
5) renowacja i częściowa wymiana granitowych stopni wejściowych do szkoły.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. Sp. k., w tym aneks do projektu budowlanego - oprac. własne Zamawiającego; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz wzór umowy stanowiące załączniki do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.03.2022 | 10:00


» Location

07-100 Toruń


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in