Dostawy nabiału i produktów mleczarskich dla potrzeb kuchni Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału i produktów mleczarskich dla potrzeb kuchni Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje określone w pakiecie. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
4. Dostawy produktów muszą się odbywać zgodnie z zasadami HACCP (GMP/GHP), przy użyciu odpowiednich środków transportowych np. (izoterma).
5. Produkty muszą posiadać karty informacyjne, zawierające: nazwę produktu, nazwę producenta, skład, wartość odżywczą, sposób przechowywania, cechy organoleptyczne, alergeny, wymagania mikrobiologiczne.
6. Zamawiający wymaga, aby oznakowanie dostarczonego produktu było zgodne z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2021 poz. 630 ze zm.). Na opakowaniu powinny znajdować się: termin przydatności do spożycia, sposób przechowywania, waga netto, skład, informacje żywieniowe – wartość odżywcza, adres producenta.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.
8. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki przewozu oraz zapewnia rozładunek do magazynu.
9. Wykonawca dostarcza towar środkiem transportu zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
10. W przypadku asortymentu określonego przez Zamawiającego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dołączyć dokumenty potwierdzające że oferowane asortymenty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł spożywczy równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo cenowym, wpisując asortyment równoważny. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego.
11. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest nie odpowiedniej jakości, Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego dokona wymiany na towar o odpowiedniej jakości, a nie wykonanie powyższego zobowiązania w terminie oznacza, iż Wykonawca nie uznał reklamacji za zasadną, a Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty za reklamowaną partię towaru i ma prawo wykonania zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.
12. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić w ciągu 24 godz.
13. Zamówienia będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia pisemnego lub telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
14. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. 13, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.
15. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz ewentualne koszty transportu.
16. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:
a) przedmiot zamówienia nie będzie oryginalni

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2022 | 10:00


» Location

05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Miodowa 2
05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in