Zakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi producenckich konsultacji eksperckich i usługi Cloud Priority Support dla dostarczonej usługi

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi producenckich konsultacji eksperckich i usługi Cloud Priority Support dla dostarczonej usługi.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Zał. Nr 1 do SWZ. Po zawarciu umowy (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią zał. nr 2 do SWZ) stanowił on będzie załącznik do umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu ilości Universal Credits, dostarczonych w ramach usługi wskazanej
w ust. I pkt 1) SOPZ, na okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia zwiększenia, maksymalnie o 50%.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.10.2021 | 10:00


» Location

00-926 Warszawa


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in