Ochrona fizyczna budynków , ochrona w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacja systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Torunia .

» Notice description

1.1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia w obiektach określonych w ust.1.3 oraz ochronie w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemu alarmowego w obiektach określonych w ust.1.4.
1.2.Ochrona fizyczna stanowiąca przedmiot niniejszej umowy będzie realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej mienia ruchomego i nieruchomego (budynki wraz z wyposażeniem) przed jego zniszczeniem kradzieżą lub uszkodzeniem oraz osób w obiektach, o których mowa w ust. 1.3.
1.3.Ochrona fizyczna osób i mienia wykonywana będzie w niżej wymienionych w budynkach:
1) budynek ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – ochrona całodobowo prowadzona przez 7 dni w tygodniu (stanowisko jednoosobowe);
2) budynek ul. Grudziądzka 126 b – ochrona od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 19:30 (stanowisko jednoosobowe);
3) budynek ul. Batorego 38/40 – ochrona od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:30 (stanowisko jednoosobowe);
4) budynek ul. Bydgoska 5 – ochrona od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:30 oraz w soboty
od godz.8:00 do 16:00 – ochrona realizowana w czasie przyjmowania interesantów w Referacie Zgonów USC oraz przeprowadzanych uroczystości ślubnych (stanowisko jednoosobowe);
5) budynek ul. Fałata 39 – ochrona od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00 (stanowisko jednoosobowe);
6) budynek ul. Wały gen. Sikorskiego 25 – ochrona od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:30 (stanowisko jednoosobowe);
1.4.Ochrona w formie monitorowania wraz z systemem sygnalizacji (powiadamiania) o zaistniałym włamaniu oraz równolegle działającym systemem informującym o zagrożeniu pożarowym, a także konserwacja wskazanych wyżej systemów alarmowych w niżej wymienionych budynkach UMT:
1) przy ul. Wały gen Sikorskiego 8 (system antywłamaniowy w pomieszczeniach na parterze, kancelarii, Punktu Informacyjnego UMT oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta);
2) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 – cały budynek;
3) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 – cały budynek;
4) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 – cały budynek (wraz z systemem sygnalizacji p.poż.);
5) przy ul. Podmurnej 2/2A – cały budynek (wraz z systemem sygnalizacji p.poż.);
6) przy ul. Batorego 38/40 – cały budynek (wraz z systemem sygnalizacji p.poż.);
7) przy ul. Bydgoskiej 5 – cały budynek;
8) przy ul. Grudziądzkiej 126 b – cały budynek (wraz z systemem napadowym w kasie oraz
systemem sygnalizacji p.poż.);
9) przy ul. Fałata 39 – cały budynek (wraz z systemem sygnalizacji p.poż);
10) przy ul. Legionów 220 – cały budynek;
11) przy ul. Szosa Chełmińska 27 – pomieszczenia zajmowane przez UMT;
12) przy ul. Poznańskiej 52(Punkt Informacyjny Urzędu Miasta);
13) przy ul. Grudziądzkiej 163 (magazyn Biura Obslugi Urzędu).
Szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług będących przedmiotem umowy został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy który stanowi załącznik do SWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z powodu, iż realizacja zadania stanowi funkcjonalną całość i nie ma uzasadnienia dzielenia na części.
3. Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Katalogi elektroniczne - Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 ustawy w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 ustawy.
6. Rozwiązania równoważne – nie dotyczy
7. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.
Zamawiający wymaga zatrudnien

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.10.2021 | 12:00


» Location

07-100 Toruń


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in