Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa - roboty budowlane na terenie Szkoły Podstawowej nr 2

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Opatowie w ramach projektu „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
Realizacja zamówienia polega na przeprowadzeniu następujących robót budowlanych na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 :
1) Strefy rekreacji na obszarze dziedzińca i wokół szkoły :
a) Chodniki z betonowej kostki brukowej,
b) Mała architektura, ławki, kosze,
2) Wiata śmietnikowa,
3) Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, z niwelacją terenu i usunięciem urządzeń dziecięcej rekreacji ruchowej na wskazane miejsce,
4) Wymiana nawierzchni drogi pożarowej,
5) Miejsca obserwacji zmagań sportowych,
6) Oświetlenie,
7) Zieleń
UWAGA !
• Roboty polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych należy poprzedzić ustaleniem z Zamawiającym miejsca ułożenia rur osłonowych pod przewody monitoringu.
• Na obszarze objętym robotami zlokalizowane są gruntowe wymienniki ciepła (GWC) wraz z instalacją łączącą z pompami ciepła. W związku z powyższym roboty należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, z użyciem lekkiego sprzętu po uprzedniej lokalizacji wymienników, instalacji i studni rozdzielaczy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 09:00


» Location

27-500 Opatów


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto i Gmina Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in