„Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc. o dł. 520m”

» Notice description

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc. o dł. 520m”
Wyjściowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego
1. Prędkość projektowa Vp: 40 km/h.
2. Klasa drogi: „Z”.
Konstrukcja (technologia) nawierzchni
1. Kategoria ruchu: według analiz projektowych (min. KR2).
2. Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy, szerokość pasa ruchu min. 3m.
3. Nawierzchnia poboczy: z mieszanek kruszyw naturalnych, łamanych.
Chodniki – betonowa kostka brukowa szerokości 2m.
Zjazdy – z betonu asfaltowego lub kruszywa łamanego do gruntów wykorzystywanych rolniczo oraz z kostki betonowej na działki zabudowane.
Obiekt mostowy - w miejscu istniejącego mostu żelbetowego należy zaprojektować nowy obiekt o parametrach w przekroju poprzecznym odpowiadającym klasie drogi Z na dojazdach z jednostronnym chodnikiem dla ruchu pieszego

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 10:00


» Location

18-400 Łomża


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
ul. Poligonowa 30
18-400 Łomża
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in