Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych Miasta Sierpc

» Notice description

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ.
2. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych Miasta Sierpc oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z podziałem na pięć części:
1) odpady zmieszane, pozostałości z segregacji „Zmieszane”,
2) odpady zebrane selektywnie „Selektywne”,
3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
4) odpady wielkogabarytowe,
5) PSZOK.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
w przedmiotowym postępowaniu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.05.2021 | 10:00


» Location

09-200 Sierpc


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc
telefon: 242758686
fax: Brak
email: info@sierpc.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in